محل هاي مورد استفاده از فيلم باريك هولوگرافي

محل هاي مورد استفاده از فيلم باريك هولوگرافي

 از آن ها به طور معمول در فرايند هاي ضد انفجاري ,پرتو هاي هولوگرام شفاف ,فيلتر هاي رنگي ,فيلتر هاي نوار باريك , آينه هاي نيمه شفاف ,فيلتر هاي كنترل گرما ,آينه هاي بازتابنده ,پلاريزر ها و فيلتر هاي انعكاس استفاده ميشود .

هولوگرافي  و تصوير برداري آن 

اين تيم تحقيقاتي مشاهده كرد كه ورقه هاي نازك عايق توپولوژيك نانومتري به عنوان يك حفره رزوسانس در نور دروني به علت شاخص هاي انكسار نابرابر در سطوح فلزي و حجم آنها عمل ميكنند . حفره هاي رزوسانس منجر به افزايش شيب فاز ميشود كه امكان تصوير برداري هولوگرافي را امكان پذير ميسازد . اين تيم يك هولوگرام فازي باينري را بر روي كامپيوتر محاسبه كرد . سپس آنرا به فيلم نازك عايق توپولوژيك ضبط كرد . براي ساخت هولوگرام , يك سيستم نوشتار مستقيم ليزر DLW خانگي ساخته شد . در اين روند هولوگرام هاي دوتايي به يك سري از ديافراگم هاي فاز تبديل شده و به مدولاتور نور فضايي آپلود ميشوند ,سپس به فيلم باريك چاپ ميشوند . در روش DLW نيازي به درمان زير لايه اي پيچيده و فرايند هاي آماده سازي ماسك نيست . آنرا براي برنامه هاي كاربردي در مقياس بزرگ را در مقايسه با روش هاي توليدي كه براي هولوگرام هاي متسورفراساستفاده ميشود , مناسب است .

نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۴۱:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |هولوگرام